FATHER MAN FARM

FATHER MAN FARM

เพราะเป้าหมายของบริษัทเราคือ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยไม่ใช้สารเคมี สารเติมแต่ง หรือ สารกันบูดใด ๆ

ผลิตภัณฑ์ที่อร่อยของเรา จึงต้องมาจากวัตถุดิบที่ดี จากแหล่งผลิตที่ดี ไม่ใช้สารเคมี และมีวัตถุดิบส่งป้อนเข้าโรงงานได้อย่างต่อเนื่อง

เราจึงเริ่มโครงการ Contract Farming เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกกล้วยน้ำว้า การันตีราคารับซื้อผลผลิต ที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย  ปัจจุบันเรามีแนวร่วมที่ทำ MOU กับเราแล้ว กว่า 20,000 ต้นและวันนี้
และเพื่อส่งเสริมให้

ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้น

“Father Man Farm” จึงเกิดขึ้น เพื่อเป็น ฟาร์มตัวอย่างของการปลูกกล้วยในนาข้าว เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่แน่นอน ไม่ต้องใช้สารเคมี ให้มีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อชักชวนให้คนรุ่นใหม่กลับบ้านเกิด มาร่วมกันพัฒนา และสร้างเศรษฐกิจของชุมชนของเราให้ดีขึ้น ให้บ้านเรา ให้ประเทศของเรา แข็งแรงเป็นแหล่งผลิตอาหารที่เกษตรกรไทยต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วย

เราสัญญาว่า...

เราจะเป็น กลางน้ำ และ ปลายน้ำ ที่จะจับมือพาเกษตรกรต้นน้ำ ให้เติบโต อย่างแข็งแรงไปด้วยกันกับเรา

“ร่วมกันบอกเล่า เรื่องราวดี ๆ ในบ้านเกิดของเราไปด้วยกัน”

Contact Office

บริษัท ชาร์ม แอนด์ คอมพิเทนท์ จำกัด
102/2 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 3 ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400
โทร: +66 2 619 5742, +66 81 855 7104
โทรสาร: +66 2 619 6269
อีเมล์: contactth@charms.co.th

Contact Factory

150/9 หมู่ที่ 3 ตำบล บ้านสวน อำเภอ เมือง จังหวัด สุโขทัย 64220
โทร: +66 81 809 3398
อีเมล์ : rojahrekt@charms.co.th
thongma.roj@gmail.com